ukrain russian     

Slider

MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie przystąpiła do naboru z wnioskiem na dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Numer naboru: POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19

Celem projektu jest znaczące zwiększenie praktycznych umiejętności absolwentów kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie dzięki przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dla 72 studentów (70K/2M) w utworzonym w ramach projektu Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (MCSM), w oparciu o opracowany program rozwojowy i wynikające            z niego scenariusze zajęć symulacyjnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie im. dr. Romana Ostrzyckiego.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 31.12.2022 r.

W wyniku realizacji projektu powstanie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie dydaktyki metodą symulacji (sale niskiej i wysokiej wierności) na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Koninie. W ramach MCSM dla kierunku Pielęgniarstwo zostaną utworzone:

 • Sala Symulacji Wysokiej Wierności, w tym: stanowisko symulacji dorosłych, stanowisko symulacji dzieci, stanowisko symulacji inkubator otwarty; sala do pre/debrefingu, pomieszczenie mycia i segregacji sprzętu, magazyn sprzętu symulacyjnego;
 • Pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarska;
 • Pomieszczenie serwerów;
 • Sala Egzaminacyjna OCSE – pielęgniarstwo;
 • Sala Symulacji Niskiej Wierności, w tym Sala symulacji ALS oraz sala do pre/debrefingu;
 • Sala symulacji BLS.

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu:

 • przystosowanie poprzez wykonanie prac remontowo – budowlanych pomieszczeń
  w budynku dydaktycznym PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na potrzeby MCSM dla kierunku Pielęgniarstwo;
 • zakup wyposażenia Centrum;
 • opracowanie programu rozwojowego uczelni dla kierunku Pielęgniarstwo (Wnioskodawca) oraz scenariuszy zajęć symulowanych (Partner);
 • zapoznanie studentów z pracą poradni specjalistycznych funkcjonujących w szpitalu
  (w tym gastroenterologicznej, spirometrii, EEG, kardiologicznej, itp.);
 • przygotowanie personelu Centrum do prowadzenia zajęć (szkolenia dla kadry);
 • szkolenie dot. funkcjonowania programu informatycznego do obsługi pacjentów;
 • szkolenia dla studentów z zasad ewakuacji;
 • przeprowadzenie szkoleń i zajęć dla studentów w przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach MCSM.