ukrain russian     

Slider

Kierunek wychowanie fizyczne, prowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną.

W swojej uchwale w tej sprawie komisja stwierdza, że „proces kształcenia realizowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie umożliwia studentom kierunku wychowanie fizycznej osiągnięcie założonych efektów uczenia się”. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało tę opinię po zapoznaniu się z recenzją zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem naszej uczelni.

Aby otrzymać pozytywną opinię, kierunek musi spełnić wiele kryteriów. Wszystkie są istotne, ale z punktu widzenia studentów szczególnie ważne jest to dotyczące realizacji programu studiów, a więc treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, a także organizacja procesu nauczania i uczenia się – i one również zostały zaopiniowane pozytywnie. Komisja ponadto napisała: „Metody kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się oraz umożliwiają […] przygotowanie do działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku”. Potwierdzeniem tego przygotowania jest, zdaniem PKA, m.in. udokumentowana pozycja absolwentów na rynku pracy lub ich dalsza edukacja.

Następna ocena programowa kierunku wychowanie fizyczne powinna nastąpić za 6 lat.

aria

PKA13