ukrain russian     

Slider

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+

ZARZĄDZENIE NR 124/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+


Przejście z listy rezerwowej na listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu
W przypadku rezygnacji studenta z wyjazdu, prawo do wyjazdu nabywa pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 
Procedura odwoławcza od wyników Komisji
Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji opiniującej kandydatów w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie student składa na piśmie do Przewodniczącego Komisji.