ukrain russian     

Slider

Miejsce i terminy składania wniosków

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wymaganymi załącznikami, wnioskodawca może złożyć do Komisji Weryfikującej w ciągu całego roku akademickiego, jednak nie później niż do 15 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki planowanego rozpoczęcia studiów.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie właściwego wydziału:

 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, ul. Wyszyńskiego 3c, pok. 26A
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Przyjaźni 1, pok. 123

Wnioskodawca uczestniczący w procedurze potwierdzenia efektów uczenia się,dodatkowo w terminie elektronicznej rekrutacji dokonuje rejestracji w systemie rekrutacyjnym, a tym samym wypełnia formularz podania rekrutacyjnego i uiszcza opłatę rekrutacyjną oraz składa w komórce zajmującej się rekrutacją wymagane dokumenty postępowania kwalifikacyjnego określone uchwałą Senatu w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia, z zaznaczeniem udziału w procesie potwierdzania efektów uczenia się.

Wnioskodawca może ubiegać się o przyjęcie na kilka programów studiów (wówczas dokonuje opłaty rekrutacyjnej za każdy z wybranych programów), jednakże w wyniku procedury potwierdzenia efektów uczenia się może zostać przyjęty wyłącznie na jeden z nich.

W Uczelni powołano koordynatorów pełniących rolę konsultantów na etapie przygotowania przez kandydatów wniosków w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się.

Do ich obowiązków należy:

 1. udzielanie wnioskodawcy informacji o obowiązujących w Uczelni procedurach dotyczących potwierdzania efektów uczenia się;
 2. wspomaganie wnioskodawcy podczas procesu identyfikacji i dokumentowania osiągniętych efektów uczenia się;
 3. określenie wraz z wnioskodawcą modułów, dla których możliwe byłoby potwierdzenie efektów uczenia się;
 4. wspomaganie wnioskodawcy w uzupełnieniu portfolio;
 5. poinformowanie wnioskodawcy o koszcie procesu potwierdzenia efektów uczenia się;
 6. sprawdzenie kompletności dokumentów składanych przez wnioskodawcę;
 7. formalna weryfikacja wniosku i ustalenie czy dalsze czynności w sprawie potwierdzania efektów uczenia się są uzasadnione;
 8. kierowanie wnioskodawcy do Komisji Weryfikującej ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.

Koordynatorzy pełniący rolę konsultantów na etapie przygotowania przez kandydatów wniosków:

 • na kierunku „filologia” – dr Bartosz Wolski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, ul. Wyszyńskiego 3C, pok. 26A, tel. 632497240)
 • na kierunku „logistyka” – dr Szymon Zimniewicz Menedżer kierunku Logistyka (Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul. Przyjaźni 1, pok. 119, tel. 632497250).