ukrain russian     

Slider

Potwierdzanie efektów uczenia się jest płatną usługą edukacyjną. Wysokość opłaty określana jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy w zależności od kosztu modułów, które zostały przez wnioskodawcę wskazane we wniosku.

Poprzez koszt modułu należy rozumieć opłatę, którą Uczelnia pobiera na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z tytułu powtarzania określonych zajęć.

Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2019/2020.

zarządzenie nr 44/2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020 


Opłatę wnioskodawca wnosi na rachunek bankowy Uczelni przed przystąpieniem do procesu potwierdzenia efektów uczenia się. Dowód uiszczenia opłaty dołączany jest do dokumentacji składanej przez wnioskodawcę. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku procesu potwierdzenia efektów uczenia się.