ukrain russian     

Slider

Po zakończeniu procesu potwierdzenia efektów uczenia się, decyzja o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu efektów uczenia się zostaje przekazana do komórki zajmującej się rekrutacją na studia, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami do komisji rekrutacyjnej powołanej na podstawie uchwały Senatu w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia, która kwalifikuje wnioskodawcę na program studiów na określonym poziomie i w określonej formie.

Komisja rekrutacyjna sporządza zbiorcze i indywidualne sprawozdania z wyników postepowania rekrutacyjnego w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, stanowiącego podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

Zawiadamianie kandydata o przyjęciu na studia następuje w systemie elektronicznej rekrutacji albo poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni list alfabetycznych osób przyjętych na studia.

Komisja rekrutacyjna wydaje i doręcza decyzję administracyjną o nieprzyjęciu na określony kierunek (program), poziom i formę studiów. Komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową osób przyjętych na studia w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, na podstawie wyników tego procesu.