ukrain russian     

Slider

Informacje dla kończących studia

Praca dyplomowa i procedura antyplagiatowa

Informacje dotyczące zasad przygotowania pracy dyplomowej:

(§ 36-§ 50 Regulaminu studiów PWSZ w Koninie stanowiącego załącznik do Uchwały
nr 322/VI/III/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)

Portfolio studenta

Zarządzenie Nr 149/2019 Rektora PWSZ w Koninie wprowadza obowiązek opracowywania portfolio przez studentów Uczelni wzór.

W portfolio powinny zostać zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia studenta, a w szczególności podejmowane w trakcie studiów inicjatywy i działania, które pozwoliły zdobyć kompetencje społeczne pożądane po ukończeniu danego kierunku studiów.
 
Student ostatniego roku studiów składa portfolio wraz z pracą dyplomową we właściwej jednostce organizacyjnej czyli na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna portfolio zawiera odpowiednik wersji papierowej w formacie PDF i zapisany na odrębnej płycie CD lub DVD. Do portfolio student dołącza pismo przewodnie informujące o zdobytych w okresie studiów kompetencjach społecznych. Wersja papierowa portfolio jest przedkładana członkom komisji egzaminu dyplomowego, a po zakończeniu egzaminu dyplomowego – zwracana studentowi. Pytanie dotyczące zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio stanowi dodatkowe pytanie zadawane przez komisję podczas egzaminu dyplomowego. Portfolio studenta w wersji elektronicznej jako dokument potwierdzający osiągnięte kompetencje społeczne, jest przekazywane do akt osobowych znajdujących się w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Bezpieczeństwo wewnętrzne
prof. dr hab. Wojciech Nowiak