ukrain russian     

Slider

logotypy projekt

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie otrzymała

prawie 2,5 mln zł ze środków  UE na utworzenie

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

 

7 maja 2020 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie” (nr POWR.05.03.00-00-0017/19).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Wartość Projektu: 2 454 671,32 zł., w tym
wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 068 796,98zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER 2014-2020.

Numer i nazwa osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.
Numer i nazwa działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Obszar realizacji projektu: województwo: wielkopolskie, powiat: Konin, gmina: Konin

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, w tym utworzenie w strukturach Uczelni Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo.

Cele szczegółowe projektu to:

l) Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez dostosowanie programu kształcenia do oczekiwań rynku pracy i kompleksowe szkolenia metodyczne kadry naukowej i personelu technicznego;

2) Wzmocnienie praktycznego przygotowania studentów, poprzez zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodami symulacji medycznej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu oraz wzrost kompetencji w zakresie zmieniających się trendów epidemiologiczno-demograficznych;

3) Opracowanie programu rozwojowego PWSZ w zakresie kształcenia metodami symulacji medycznej podnoszące jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Koninie;

4) Utworzenie MCSM zgodnie ze standardami Ministerstwa Zdrowia.

Głównymi zadaniami zrealizowanymi w ramach projektu będą:

 • Prace adaptacyjne na potrzeby utworzenia MCSM,
 • Zakup wyposażenia do MCSM, w tym specjalistycznego sprzętu do symulacji,
 • Działania edukacyjne dla kadry dydaktycznej i technicznej, w tym organizacja i udział kadry tworzonego MCSM w szkoleniach metodycznych symulacji medycznej, medycznych szkoleniach specjalistycznych, szkoleniach dla kadry zarządzającej),
 • Działania edukacyjne dla studentów, doskonalące umiejętności zawodowe: udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych organizowanych stacjonarnie i w formie wyjazdowej,
 • Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych.

Założeniem funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wykorzystaniu technik symulacyjnych, poprzez odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej. Oznacza to, że kształcenie odbywa się przy wykorzystaniu najnowszej technologii. Dlatego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej powstaną następujące pracownie:

 • sala symulacji wysokiej wierności,
 • pomieszczenie kontrolne,
 • sala do ćwiczeń umiejętności technicznych,
 • sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 • sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie BLS
 • sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie ALS
 • sala egzaminacyjna OSCE

Pomieszczenia dydaktyczne zostaną wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru, system audio-video, symulatory wysokiej wierności oraz fantomy i trenażery, które w pełni symulują czynności życiowe człowieka. Dzięki temu studenci pielęgniarstwa będą mogli w warunkach zbliżonych do autentycznych sytuacji – zdobywać i doskonalić umiejętności oraz procedury ratujące zdrowie i życie pacjentów.