ukrain russian     

Slider

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie zgodnie z przepisami RODO.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie z siedzibą przy ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie przetwarza dane osobowe na podstawie ustaw, w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy Kodeks pracy i aktów wykonawczych do tych ustaw, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu:

- przeprowadzenia rekrutacji na studia,

- prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów,

- realizacji praktyk zawodowych,

- dokumentowania uczestnictwa i działalności w organizacjach studenckich,

- prowadzenia studiów podyplomowych i kursów,

- organizacji konferencji,

- korzystania z zasobów biblioteki,

- realizacji uprawnień studentów do korzystania ze stypendiów,

- realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa,

- przeprowadzenia rekrutacji pracowników,

- prowadzenia dokumentacji przebiegu zatrudnienia pracowników,

- realizacji uprawnień pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów oraz ich rodzin do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- zapewnienia bezpieczeństwa mienia Uczelni oraz bezpieczeństwa pracowników, studentów i interesariuszy,

- zawarcia i realizacji umów,

- prowadzenia korespondencji,

- prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących zadań Uczelni.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego są zbierane, a następnie poddawane archiwizacji i przechowywane przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie upoważnienia lub zawartej umowy.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonuje się na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje niepodania danych osobowych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest brak możliwości podjęcia kształcenia i pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Konsekwencją jest także brak możliwości zawarcia umowy z Uczelnią w przypadku gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy.

 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznają Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane do profilowania.